دانلود آهنگ های سریال Game Of Thrones گیم آف ترونز موسیقی متن تمامی فصل ها

دانلود آهنگ های Game Of Thrones گیم آف ترونز

دانلود آهنگ های سریال Game Of Thrones گیم آف ترونز

دانلود تمامی موسیقی های متن سریال Game Of Thrones گیم آف ترونز با کیفیت عالی Mp3 320 پخش آنلاین در موزیک مدیا

Download Music Game Of Thrones

دانلود آهنگ Game Of Thrones گیم آف ترونز

دانلود آهنگ های فصل اول 1 گیم آف ترونز Game Of Thrones

آهنگ Ramin Djawadi – Main Title

https://musicmedia.ir/wp-content/uploads/2018/09/download-1.png

آهنگ Ramin Djawadi – North Of The Wall

https://musicmedia.ir/wp-content/uploads/2018/09/download-1.png

آهنگ Ramin Djawadi – Goodbye Brother

https://musicmedia.ir/wp-content/uploads/2018/09/download-1.png

آهنگ Ramin Djawadi – The Kingsroad

https://musicmedia.ir/wp-content/uploads/2018/09/download-1.png

آهنگ Ramin Djawadi – The King’s Arrival

https://musicmedia.ir/wp-content/uploads/2018/09/download-1.png

موزیک Ramin Djawadi – Love In The Eyes

https://musicmedia.ir/wp-content/uploads/2018/09/download-1.png

موسیقی Ramin Djawadi – The Wall

https://musicmedia.ir/wp-content/uploads/2018/09/download-1.png

دانلود آهنگ های فصل دوم 2 گیم آف ترونز Game Of Thrones

Ramin Djawadi – ‘Game of Thrones’ Main Title

https://musicmedia.ir/wp-content/uploads/2018/09/download-1.png

موزیک Ramin Djawadi – The Throne Is Mine

https://musicmedia.ir/wp-content/uploads/2018/09/download-1.png

ترانه Ramin Djawadi – What Is Dead May Never Die

https://musicmedia.ir/wp-content/uploads/2018/09/download-1.png

موسیقی Ramin Djawadi – Valar Morghulis

https://musicmedia.ir/wp-content/uploads/2018/09/download-1.png

آهنگ Ramin Djawadi – Winterfell

https://musicmedia.ir/wp-content/uploads/2018/09/download-1.png

آهنگ Ramin Djawadi – Qarth

https://musicmedia.ir/wp-content/uploads/2018/09/download-1.png

موسیقی Ramin Djawadi – Wildfire

https://musicmedia.ir/wp-content/uploads/2018/09/download-1.png

آهنگ Ramin Djawadi – I Am Hers She Is Mine

https://musicmedia.ir/wp-content/uploads/2018/09/download-1.png

دانلود آهنگ های فصل سوم 3 گیم آف ترونز Game Of Thrones

آهنگ Ramin Djawadi – For the Realm

https://musicmedia.ir/wp-content/uploads/2018/09/download-1.png

موزیک Ramin Djawadi – Mhysa

https://musicmedia.ir/wp-content/uploads/2018/09/download-1.png

ترانه Ramin Djawadi – Heir To Winterfell

https://musicmedia.ir/wp-content/uploads/2018/09/download-1.png

آهنگ Ramin Djawadi – The Lannisters Send Their Regards

https://musicmedia.ir/wp-content/uploads/2018/09/download-1.png

آهنگ Ramin Djawadi – Main Title (Game of Thrones) [Season 3]

https://musicmedia.ir/wp-content/uploads/2018/09/download-1.png

موزیک Ramin Djawadi – A Lannister Always Pays His Debts

https://musicmedia.ir/wp-content/uploads/2018/09/download-1.png

آهنگ Ramin Djawadi – Dracarys

https://musicmedia.ir/wp-content/uploads/2018/09/download-1.png

موسیقی Ramin Djawadi – Chaos Is a Ladder

https://musicmedia.ir/wp-content/uploads/2018/09/download-1.png

موزیک Ramin Djawadi – Dark Wings Dark Words

https://musicmedia.ir/wp-content/uploads/2018/09/download-1.png

آهنگ Ramin Djawadi – You Know Nothing

https://musicmedia.ir/wp-content/uploads/2018/09/download-1.png

دانلود آهنگ های فصل چهارم 4 گیم آف ترونز Game Of Thrones

آهنگ The Rains of Castamere

https://musicmedia.ir/wp-content/uploads/2018/09/download-1.png

موزیک Breaker of Chains

https://musicmedia.ir/wp-content/uploads/2018/09/download-1.png

موسیقی Watchers On the Wall

https://musicmedia.ir/wp-content/uploads/2018/09/download-1.png

آهنگ I_m Sorry For Today

https://musicmedia.ir/wp-content/uploads/2018/09/download-1.png

آهنگ Ramin Djawadi – Thenns

https://musicmedia.ir/wp-content/uploads/2018/09/download-1.png

آهنگ Ramin Djawadi – Mereen

https://musicmedia.ir/wp-content/uploads/2018/09/download-1.png

آهنگ Ramin Djawadi – The Children

https://musicmedia.ir/wp-content/uploads/2018/09/download-1.png

آهنگ Ramin Djawadi – The Real North

https://musicmedia.ir/wp-content/uploads/2018/09/download-1.png

آهنگ Ramin Djawadi – He Is Lost

https://musicmedia.ir/wp-content/uploads/2018/09/download-1.png

دانلود آهنگ های فصل پنجم 5 گیم آف ترونز Game Of Thrones

آهنگ Ramin Djawadi – Throne For the Game feat. Bradle

https://musicmedia.ir/wp-content/uploads/2018/09/download-1.png

آهنگ Ramin Djawadi – Son of the Harpy

https://musicmedia.ir/wp-content/uploads/2018/09/download-1.png

آهنگ Ramin Djawadi – Forgive Me

https://musicmedia.ir/wp-content/uploads/2018/09/download-1.png

آهنگ Ramin Djawadi – The Wars To Come

https://musicmedia.ir/wp-content/uploads/2018/09/download-1.png

آهنگ Ramin Djawadi – Dreamt I Was Old

https://musicmedia.ir/wp-content/uploads/2018/09/download-1.png

دانلود آهنگ Game Of Thrones گیم آف ترونز

آهنگ Ramin Djawadi – Atonement

https://musicmedia.ir/wp-content/uploads/2018/09/download-1.png

آهنگ Ramin Djawadi – Blood of the Dragon

https://musicmedia.ir/wp-content/uploads/2018/09/download-1.png

آهنگ Ramin Djawadi – House of Black and White

https://musicmedia.ir/wp-content/uploads/2018/09/download-1.png

دانلود آهنگ های فصل ششم 6 گیم آف ترونز Game Of Thrones

آهنگ Ramin Djawadi – Blood of My Blood

https://musicmedia.ir/wp-content/uploads/2018/09/download-1.png

آهنگ Ramin Djawadi – Light of the Seven

https://musicmedia.ir/wp-content/uploads/2018/09/download-1.png

موزیک Ramin Djawadi – Needle

https://musicmedia.ir/wp-content/uploads/2018/09/download-1.png

آهنگ Ramin Djawadi – Feed the Hounds

https://musicmedia.ir/wp-content/uploads/2018/09/download-1.png

آهنگ Ramin Djawadi – My Watch Has Ended

https://musicmedia.ir/wp-content/uploads/2018/09/download-1.png

موزیک Ramin Djawadi – The Red Woman

https://musicmedia.ir/wp-content/uploads/2018/09/download-1.png

موسیقیRamin Djawadi – Hold the Door

https://musicmedia.ir/wp-content/uploads/2018/09/download-1.png

آهنگ Ramin Djawadi – I Choose Violence (Bonus Track)

https://musicmedia.ir/wp-content/uploads/2018/09/download-1.png

آهنگ Ramin Djawadi – Hodor (Bonus Track)

https://musicmedia.ir/wp-content/uploads/2018/09/download-1.png

دانلود آهنگ های فصل هفتم 7 گیم آف ترونز Game Of Thrones

آهنگ Ramin Djawadi – Dragonstone

https://musicmedia.ir/wp-content/uploads/2018/09/download-1.png

آهنگ Ramin Djawadi – Shall We Begin

https://musicmedia.ir/wp-content/uploads/2018/09/download-1.png

آهنگ Ramin Djawadi – The Queen’s Justice

https://musicmedia.ir/wp-content/uploads/2018/09/download-1.png

آهنگ Ramin Djawadi – A Game I Like to Play

https://musicmedia.ir/wp-content/uploads/2018/09/download-1.png

موزیک Ramin Djawadi – I Am the Storm

https://musicmedia.ir/wp-content/uploads/2018/09/download-1.png

ترانه Ramin Djawadi – The Gift

https://musicmedia.ir/wp-content/uploads/2018/09/download-1.png

موسیقی Ramin Djawadi – Spoils of War Pt. 1

https://musicmedia.ir/wp-content/uploads/2018/09/download-1.png

آهنگ Ramin Djawadi – Winter Is Here

https://musicmedia.ir/wp-content/uploads/2018/09/download-1.png

آهنگ Ramin Djawadi – A Lion’s Legacy

https://musicmedia.ir/wp-content/uploads/2018/09/download-1.png

آهنگ Ramin Djawadi – Ironborn

https://musicmedia.ir/wp-content/uploads/2018/09/download-1.png

دانلود آهنگ های فصل هشتم 8 گیم آف ترونز Game Of Thrones

آهنگ Ramin Djawadi – The Rains of Castamere

https://musicmedia.ir/wp-content/uploads/2018/09/download-1.png

آهنگ Ramin Djawadi – Arrival at Winterfell

https://musicmedia.ir/wp-content/uploads/2018/09/download-1.png

آهنگ Ramin Djawadi – Flight of Dragons

https://musicmedia.ir/wp-content/uploads/2018/09/download-1.png

آهنگ Ramin Djawadi – Heir to the Throne

https://musicmedia.ir/wp-content/uploads/2018/09/download-1.png

آهنگ Ramin Djawadi – The Night King

https://musicmedia.ir/wp-content/uploads/2018/09/download-1.png

آهنگ Ramin Djawadi – Dead Before the Dawn

https://musicmedia.ir/wp-content/uploads/2018/09/download-1.png

آهنگ Ramin Djawadi – Not Today

https://musicmedia.ir/wp-content/uploads/2018/09/download-1.png

آهنگ Ramin Djawadi – Farewell

https://musicmedia.ir/wp-content/uploads/2018/09/download-1.png